صعود یکی از همکاران شرکت آبفا ایلام به قله «پرآو» در استان کرمانشاه

همکار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در تاریخ 26/2/99 موفق به صعود به قله 3405متری «پرآو » در استان استان کرمانشاه صعود شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، آقای رضا جمالوندی همکا

همکار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در تاریخ  26/2/99 موفق به صعود به قله 3405متری «پرآو » در استان استان کرمانشاه صعود شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، آقای رضا جمالوندی همکار  شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در تاریخ  26/2/99 موفق به صعود  به قله 3405متری «پرآو » در استان کرمانشاه شدند.