توسعه 350متر شبکه آب در مجتمع نظام مهندس شهر ایلام

مهندس دوستمحمدی با بیان اینکه این مهم با هدف تاًمین آب مجتمع توسط عوامل اجرایی این امور  و با رعایت کامل استانداردها انجام شده است

 وی افزود:با تکمیل این پروژه 90 فقره انشعاب آب استاندارد سازی شد.