سر خط خبرها

اجرای طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاِی ارمو

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام مهندس تیموری گفت:طرح مزکور با اعتباراولیه 80 میلیارد ریال

درسال جاری با عملیات اجرایی احداث یک باب تصفیه خانه 12.7

کیلومتر شبکه جمع آوری و 780 فقره انشعاب فاضلاب آغاز گردید است .

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون 1300 متر ازخط انتقال اجرا شده است گفت پیش بینی می شود این طرح تا پایان سال به بهره برداری برسد