تدوین و تهیه دستورالعمل کشوری بهره برداری نگهداری و تعمیرات شیر هوا) (op314، توسط کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

مدیرعامل شرکت آبفا ایلام گفت: دستورالعمل کشوری بهره برداری نگهداری و تعمیرات شیر هوا) (op314، توسط کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تدوین و تهیه و توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، جهت اجرا ط

مدیرعامل شرکت آبفا ایلام گفت: دستورالعمل کشوری بهره برداری نگهداری و تعمیرات شیر هوا) (op314،  توسط کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تدوین و تهیه و توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، جهت اجرا طی نامه ی به تمامی مدیران عامل شرکتهای آب منطقه‌ای،آب و فاضلاب،  شرکت آبرسانی خلیج فارس  و سازمان آب و برق خوزستان  ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور،  دکتر نوراله تیموری با اعلام این خبر گفت: با توجه به تکلیف معاونت بهره برداری آبفای کشور، مبنی بر تدوین و تهیه دستورالعمل های یکپارچه  بهره برداری نگهداری و تعمیرات شیر هوا) (op314، این دستورالعمل توسط کارشناسان شرکت آبفا استان ایلام به اسامی آقایان امیر باقی و جواد یاسمی تهیه و تدوین گردید، که خوشبختانه با تایید آن توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی نامه ی به تاریخ۱۴۰۰/۷/۱۴  جهت اجرا و پیاده سازی به تمامی مدیران عامل شرکتهای آب منطقه‌ای،آب و فاضلاب،  شرکت آبرسانی خلیج فارس  و سازمان آب و برق خوزستان  ابلاغ گردید.